ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
????????ประชาสัมพันธ์????????
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2565
หรือ Scan QR code ตามช่องทางด้านล่างนี้ ☺️
21 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
????ประชาสัมพันธ์ (งานจัดเก็บและพัฒนารายได้) เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ????
• การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
• การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
เทศบาลตำบลพระธาตปู่ก่ำ โทร. ☎️ 053-106403 ต่อ 12
18 มกราคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง​,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
????แจ้งประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาในที่โล่ง????
นายประจญ​ ปรัชญ์สกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่​ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง​ โดยมีสาระสำคัญ​ คือในเขตพื้นที่ชุมชนห้ามมิให้เผา​ วัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใด​ โดยเด็ดขาด​ ส่วนในพื้นที่ทางการเกษตร หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืช​ ให้ขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลงทะเบียนในระบบการจองจัดการเชื้อเพลิง ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ เพื่อให้ศูนย์บัญชาการระดับอำเภอพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการเผาทุกครั้ง ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดที่มิใช่การบริหารจัดการให้ช่วยกันดับเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟป่าขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟป่ารุนแรงให้แจ้งหน่วยควบคุมไฟป่า​ เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับดับไฟป่าทันที ทั้งนี้หากผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามออกจากพื้นที่ของตน​ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งโดยเฉียบขาดทุกราย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่​ 1 มกราคม​ ถึงวันที่​ 30​ เมษายน​ 2565
01 มกราคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ รับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

      ตามที่มีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หมวดที่ 5 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางในการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ   ระหว่างกัน และให้หน่วยงานของรัฐจัดทำที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับ – ส่ง หนังสือและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ นั้น

       เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการรับ – ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์คือ saraban_05500406@dla.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

08 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
ขอประชาสัมพันธ์...
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้
12 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
30 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
30 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จะดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 -1 กันยายน 2505 รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

01 กันยายน 2564

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขขอแจ้งประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เพื่อให้การบริหารงานกิจการของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาเทศบาล การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ตามเอกสารที่แนบมาต่อไปนี้

26 สิงหาคม 2564

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 

1.คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

2.คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง

3.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

4.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

5.คำสั่งผู้อำนวยการกอง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานเทศบาล

 ตามเอกสารที่แนบมานี้

14 กรกฎาคม 2564

ประกาศ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ประกาศ
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 67/2564
smileผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว
surprisedร้านสักหรือเจาะผิดหนัง เปิดได้ตามปกติ

laughingร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติโดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
embarassedห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
coolมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน2564เป็นต้นไป
innocentยกเลิก คำสั่ง ที่ (63/2564)

22 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 57/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) แยกเป็น นายกเทศมนตรี จำนวน 32 ราย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 139 ราย

ตามลิงค์ประกาศฯ https://www.ect.go.th/chiangmai/ewt_dl_link.php?nid=1125

28 พฤษภาคม 2564

ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/xjf89j  หรือ QR code เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2564
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

03 พฤษภาคม 2564

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
01 พฤษภาคม 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม และความโปร่งใสในการของงานของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตอบแบบประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/xjf89j

หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

 

30 เมษายน 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (36 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
593
เดือนที่แล้ว
886
ปีนี้
593
ปีที่แล้ว
10,589
ทั้งหมด
13,746
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 9 21 593 886 593 10,589 13,746 52.203.18.65