ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
การแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ได้ทำการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกณ์ หมู่ที่ 8 และหอประชุมบ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 ภาคบ่าย ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงาย โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการในครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 จึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนั่งเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 พฤศจิกายน 2564

การจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองงาย ได้จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯและใกล้เคียง ณ หอประชุมบ้านสหกรณ์ดอยนาง หมู่ 8 ตำบลเมืองงาย บริการฉีดวัคซีนให้ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่มีบัตรและไม่มีบัตร ได้ฉีดวัคซีนสูตรใหม่ เข็ม 1 แอสตร้า เข็ม 2 ไฟเซอร์ (หรือ แอสตร้าในกรณีจำเป็น) ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้รับบริการฉีดวัคซีนได้ถึง 1,000 คน

08 พฤศจิกายน 2564

การมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ที่ระบาดในช่วงรอบที่ 3 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

29 ตุลาคม 2564

โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ข่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และศูนย์ประสานล้านนา ได้จัดทำโครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ (สระทารก) พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวในยางรถยนต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

19 ตุลาคม 2564

โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนข้อน,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ข่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และศูนย์ประสานล้านนา ได้จัดทำโครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนข้อน (ค่ายกล) พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวในยางรถยนต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

18 ตุลาคม 2564

โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาใต้ ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ข่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และศูนย์ประสานล้านนา ได้จัดทำโครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาใต้ (สระน้ำ อิน จัน) พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวในยางรถยนต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

15 ตุลาคม 2564

โครงการจัดทำและทบวนแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยมีนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีตัวแทนของภาคประชาชนได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้การจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สามารถบูณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน

11 ตุลาคม 2564

การแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน ได้ทำการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการในครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 จึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนั่งเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
08 ตุลาคม 2564

มอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ ศึกษา(กสศ.),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ
ศึกษา(กสศ.)สนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจน ในศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
17 กันยายน 2564

โครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยมี พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดสว่างมงคล เจ้าคณะตำบลทุ่งข้าวพวง เขต 2 เป็นพระวิทยากร ได้บรรยายหลักธรรมในการใช้ชีวิต และหลักการสร้างความสุขในการทำงาน การดำรงชีวิตและความคิดเชิงบวกในการทำงาน การสื่อสารจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานรู้สึกมีจิตสำนึกรักองค์กร สู่การยอมรับและปฏิบัติก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป 

16 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้รับเกียรติจากท่านท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว นายวัฒนศิลป์ สุยะพันธ์ เป็นวิทยากร ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อทักท้วงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางป้องกันการทุจริต รวมถึงค่านิยมที่ดีในองค์กร และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ราชลักษณ์ กาญจนมุสิก มาเป็นวิทยากรนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการความคิดเพื่อสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และการสร้างบุคลิกภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

15 กันยายน 2564

มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย(สปบท)ให้แก่คนพิการ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำนำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และนายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย(สปบท)ให้แก่คนพิการ นายสุภาพ พูนสุภา ราษฎรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
24 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ชั้น2

13 สิงหาคม 2564

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อ่างเก็บน้ำแม่งาย

13 สิงหาคม 2564

การแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานพัฒนาชุมชน ได้ทำการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการในครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 จึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และนั่งเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (105 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
44
เดือนที่แล้ว
1,078
ปีนี้
9,747
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
12,311
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 58 44 44 1,078 9,747 2,564 12,311 54.165.57.161