ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
โครงการรณณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

????โครงการรณณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565????
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายธรรมศาตร์ พรมติ๊บ รองนายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมกันงานสาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบงาย หมู่ที่5 ลงพื้นที่ทำการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณหมู่บ้าน

25 พฤษภาคม 2565

สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน Big. Cleaning. Day ชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านขุนข้อน,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน Big. Cleaning. Day ชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านขุนข้อน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านขุนข้อน ,เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเมืองงาย ,หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงเชียงดาว และอ.ส.ม.บ้านขุนข้อน หมู่ 7 ออกปูพรมสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

25 พฤษภาคม 2565

โครงการรรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเทศบาล และอ.ส.ม.บ้านสหกรณ์ หมู่ 8 ออกปูพรมสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านสหกรณ์ เนื่องจากยุงลายเป็นพาหะของเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยหลังจากที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด ประมาณ 7-10 วัน ก็จะเริ่มมีอาการของไข้เลือดออก อีกทั้งในหน้าฝนก็จะมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแหล่งน้ำขังก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดไข้เลือดออกมากขึ้น

21 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการจัดทำแนวกระสอบทราย หมู่ที่ 5 บ้านสบงาย,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินการจัดทำแนวกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง และน้ำไหลท่วมบริเวณบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านสบงาย

21 พฤษภาคม 2565

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับเทศบาลตำบลเมืองงาย ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตำบลเมืองงายให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ทั้งเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ สวยงาม ร่มรื่น โดยจัดกิจกรรม ณ บริเวณบ่อขยะ (ป่าสัก) ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

11 พฤษภาคม 2565

แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
????????แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565????????
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ บ้านสบงาย หมู่ที่ 5 และบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองงาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ในครั้งนี้ได้จัดภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ????
10 พฤษภาคม 2565

รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. พนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งยังร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

19 เมษายน 2565

โครงการบัณฑิตน้อยรุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 12 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
????การจัดโครงการในครั้งนี้จัดภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19
31 มีนาคม 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ????
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้
⭐️กิจกรรมสร้างบุญสร้างสุข ประจำปี 2565 ช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญตักบาตร และทำบุญสืบชะตาสำนักงานเทศบาล โดยมีผู้สูงอายุและพนักงานเทศบาลร่วมกันทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
⭐️กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปรับเปลี่ยนวิถีใหม่ ในยุค Covid-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองงาย ได้มาให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในสถานการณ์ปัจจุบันนี้
⭐️กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสำคัญที่ใกล้จะมาถึงนี้
????การจัดโครงการในครั้งนี้จัดภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ Covid -19
28 มีนาคม 2565

ประกาศเจตนารมณ์ในการตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ กำหนดนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว 

21 มีนาคม 2565

แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid19),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ดำเนินการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับคำสั่งใ้ห้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid19)

16 มีนาคม 2565

แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการในครั้งนี้ได้จัดภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

09 มีนาคม 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองงาย หน่วยราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

• กิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน ผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  และหมอกควัน

• ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความตระหนัก ให้ประชาชน ผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  และหมอกควัน ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

• กิจกรรมร่วมใจจิตอาสาป้องกันไฟป่า เพื่อจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ความรับผิดชอบที่เป็นจุดเสี่ยงและดำเนินการลดปริมาณเชื้อเพลิงของไฟป่าในพื้นที่ 

**โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จัดภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

23 กุมภาพันธ์ 2565

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับคำสั่งกักตัว,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับคำสั่งกักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

22 กุมภาพันธ์ 2565

แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid19),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

????เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้รับคำสั่งมอบหมายจากนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ดำเนินการแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับคำสั่งใ้ห้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid19)

18 กุมภาพันธ์ 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (137 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
741
เดือนที่แล้ว
778
ปีนี้
3,685
ปีที่แล้ว
10,589
ทั้งหมด
16,838
ไอพี ของคุณ
34.231.244.12
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 19 28 741 778 3,685 10,589 16,838 34.231.244.12