ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
    ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
    ขอเชิญชวน บุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการจากเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
ท่านสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
    ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
2. Scan QR code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ EIT
30 มกราคม 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง ) (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
       เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)
25 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
      ด้วยในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทุกภาคส่วนจึงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งต่อไปเด็กและเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ฉะนั้น เด็ก ๆ จึงถือเป็นกำลังสำคัญยิ่งที่ควรแก่การพัฒนาทั้งในด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในอนาคต และในปี 2566 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” และเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลาน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์สร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้มีของขวัญ ของรางวัล และมีอาหาร เครื่องดื่มให้บริการฟรีตลอดงาน
10 มกราคม 2566

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

03 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
03 ตุลาคม 2565

แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

♦ คะแนน 98.81 คะแนน อยู่ในระดับ AA ♦

01 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ผ่านบัญชีธนาคาร ส่วนผู้สูงอายุที่รับเป็นเงินสด รอแนวทางการเบิกจ่ายก่อนนะคะ

20 กรกฎาคม 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
     ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 
     หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เบอร์โทรศัพท์ 053-106403 ต่อ 12 ได้ในวันและเวลาราชการ
27 มิถุนายน 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

        ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 และได้รายงานผลการสอบให้เทศบาลตำบลพะธาตุปู่ก่ำ ทราบแล้ว นั้น เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบเลือกได้ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

20 มิถุนายน 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับรับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

     ตามที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึงกำหนดรับสมัครตั้งแต่ันที่ 2-20 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ (ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้)

27 พฤษภาคม 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ มีนโนบายในการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้ได้ใช้ประโยชน์โดยการสร้างเสริมและสนับสนุนให้องค์กรและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายหรือสัญลักษณ์สำหรับคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ เพื่อคนพิการจะสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยตนเอง ตลอดการพึงพาดำรงตนได้อย่างมีความสุข (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้)

25 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

ประกาศ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังคงแพร่ระบาดรุนแรงต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชนในพื้นทีเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เบอร์โทรศัพท์ 053-106403 ต่อ 12 ได้ในวันและเวลาราชการ

 

29 เมษายน 2565

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

       ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลโดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 1 อัตรา

       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี

       • ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

         ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ 

          เลขที่ตำแหน่ง 13-2-01-3810-001    จำนวน   1   อัตรา

          สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

***(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)***

04 เมษายน 2565

ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

       ด้วยเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ดังนี้

พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น

1.ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

         เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอนให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ดังต่อไปนี้

1.คำร้องขอโอน (ย้าย)

2.หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บังคับบัญชา

3.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

4.สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)

5.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

          โดยยื่นเอกสารประกอบคำพิจารณาได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่) เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-9918906

18 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
        เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ OR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2565
         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และตอบแบบการสำรวจแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT โดยให้ดำเนินการตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 
 
01 มีนาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (53 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,056
เดือนที่แล้ว
1,683
ปีนี้
2,056
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
32,774
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 21 49 2,056 1,683 2,056 17,565 32,774 3.237.29.69