ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานพัฒนาชุมชน นำโดยนางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ (ระยะสั้น) หลักสูตร การทำแซนวิชและสลัดโรลไส้ต่างๆ ของกลุ่มสตรีบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้สตรีและประชาชนที่สนใจ ได้รับการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่า สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ทั้งยังทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอีกด้วย

29 พฤษภาคม 2566

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยแม่งาย,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย นายธรรมศาสตร์ พรมติ๊บ รองนายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยแม่งาย เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือในการบริหารจัดการน้ำห้วยแม่งาย เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค ในด้านต่างๆ

29 พฤษภาคม 2566

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 335 ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีr

25 พฤษภาคม 2566

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

12 พฤษภาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

25 เมษายน 2566

รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. พนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งยังร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

18 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้
-กิจกรรมสร้างบุญสร้างสุข ประจำปี 2566 ช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญตักบาตร โดยมีผู้สูงอายุและพนักงานเทศบาลร่วมกันทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
-กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน หลักสูตร การทำยาดมสมุนไพร
-กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสำคัญที่ใกล้จะมาถึงนี้
11 เมษายน 2566

โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง เด็กนักเรียนและครู นำผลงานของเด็กนักเรียนที่ได้เรียนรู้มา ได้แสดงให้ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชื่นชม ให้เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง แสดงความก้าวหน้า พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

 

31 มีนาคม 2566

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566 โดยมี นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตลอดจนพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

27 มีนาคม 2566

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินการจัดงานวันท้องถิ่นไทยและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2448

20 มีนาคม 2566

การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 และศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงาย หมู่ที่ 5

15 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมสิทธิสตรีในพื้นที่ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสิทธิสตรีในพื้นที่ กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้นำในเขตพื้นที่และอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ (ระยะสั้น) หลักสูตร การทำขนมไทยโบราณ (ขนมช่อม่วงและขนมจีบนกไทย) ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
09 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในเด็กปฐมวัย ปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมด้วย นายสัญญา ใจกล้า ปลัดเทศบาล และ นางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1-24 มีนาคม 2566 เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีทักษะการว่ายน้ำสามารถช่วยตนเองได้เมื่ออยู่ในภาวะจมน้ำ เรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุแบบง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งตั้งกฏข้อห้ามต่างๆ เช่นห้ามลงน้ำโดยไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย

03 มีนาคม 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองงาย หน่วยราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
• กิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชน ผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
• ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความตระหนัก ให้ประชาชน ผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
• กิจกรรมร่วมใจจิตอาสาป้องกันไฟป่า เพื่อจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ความรับผิดชอบที่เป็นจุดเสี่ยงและดำเนินการลดปริมาณเชื้อเพลิงของไฟป่าในพื้นที่
24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมการลดขยะมูลฝอยในชุมชน ปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

กิจกรรมอบรมส่งเสริมการลดขยะมูลฝอยและการจัดทำถังขยะเปียก

ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงายและศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์  เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และเพิ่มประสิทธิภาพนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่างๆในพื้นที่  รวมทั้งรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการ ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

23 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (209 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
2,730
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
12,813
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
43,531
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 15 120 2,730 2,730 12,813 17,565 43,531 3.231.217.107