ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ไลน์

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ

ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์facebook

เฟส กองช่าง

เฟสกองคลัง

เฟสศึกษา

เฟสงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ


1
โครงการสืบสานประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ( กิจกรรมสืบสานประเพณีกินวอ ของชนเผ่าลีซู ณ บ้านแม่จาใต้ หมู่ที่ 9),เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับนางสาวพาขวัญ แสนดวงแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมทั้งกองการศึกษา เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เข้าร่วมสืบสานประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ กิจกรรมสืบสานประเพณีกินวอ ของชนเผ่าลีซู ณ บ้านแม่จาใต้ หมู่ที่ 9 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพื้นที่ และรักษาประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป

22 มกราคม 2566

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
       เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ปี 2566 โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตะกร้อและเปตอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่ได้เล่นกีฬา ไม่พึ่งพาและห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง
21 มกราคม 2566

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

      เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ได้ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติในวันข้างหน้าและเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลาความคิด มีความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 ที่ว่า รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์สร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้มีของขวัญ ของรางวัล และมีอาหาร เครื่องดื่มให้บริการฟรีตลอดงาน

16 มกราคม 2566

โครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองขะแตะ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองขะแตะ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

20 ธันวาคม 2565

โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย "นายบุญเรือง ดงรักษ์ "นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองงายและสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมแสดงความเห็นและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองขะแตะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น แจกเครื่องห่มกันหนาว,เอกสารเผยแพร่กิจกรรมเทศบาล,แจกหน้ากากอนามัย, ตรวจมะเร็งเต้านม , ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

19 ธันวาคม 2565

โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2566
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2566 ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เกิดความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ ทำให้มีระเบียบวินัยในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

16 ธันวาคม 2565

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2566 มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทั้งยังมอบเอกสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดำเนินโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงาย หมู่ที่ 5,ศาลาอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8,ศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 และศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโป่งขาม หมู่ที่ 11

 13 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

05 ธันวาคม 2565

ประเพณียี่เป็งอำเภอเชียงดาว ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
ประเพณียี่เป็งอำเภอเชียงดาว ๒๕๖๕
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล นำขบวนรถกระทงใหญ่เข้าร่วมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง อำเภอเชียงดาว ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยอำเภอเชียงดาวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว
08 พฤศจิกายน 2565

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 23 ตุลาคม ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕"
(ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว)
23 ตุลาคม 2565

ร่วมพิธี ๑๓ ตุลาคม น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี ๑๓ ตุลาคม น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว

13 ตุลาคม 2565

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยงานสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบงาย หมู่ที่ 5 และศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 โดยได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
• กิจกรรม ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง NCD ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
• กิจกรรมคัดกรองการตรวจมะเร็งเต้านม
♦ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
• กิจกรรม คัดกรองการตรวจมะเร็งเต้านม
♦ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
• กิจกรรม สร้างนวัตกรรม “แปลผักคีย์โฮลและเสวียนรักษ์โลก”
30 กันยายน 2565

โครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ได้ดำเนินการโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2565 โดยมีนายธรรมศาสตร์ พรมติ๊บ รองนายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และนายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนข้อน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันและอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่องปากเด็ก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากและบริการป้องกันโรคฟันผุให้เด็กอายุ 3–5 ปีตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้น ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ และการส่งเสริมให้มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน

13 กันยายน 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

วันที่ 9 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดยนายบุญเรือง ดงรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มระสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการไฟป่า ,การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีชุมชนบ้านเมืองคองสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

09 กันยายน 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ,pookham.go.th

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ นำโดย นายบุญเรือง ดงรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ โดยได้รับเชิญ นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง กฎหมายในการปฏิบัติงานและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อบริการประชาชน,พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์กรต่อไป

07 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (192 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
2,056
เดือนที่แล้ว
1,683
ปีนี้
2,056
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
32,774
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 17 49 2,056 1,683 2,056 17,565 32,774 3.237.29.69